برنامه اندرویدی سرکتاب

این نسخه از برنامه دارای سکه بینهایت است. تمام قسمت های برنامه قابل دسترسی است

 

در زﺑﺎن اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺸﮭﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺘه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐه به ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و درک ﺣﺎﻻت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺤﺮ و
ﺟﺎدو و ھﻤﺰاد و ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮد به ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﮭﺘﺮ، ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻮم ﻏﺮﯾﺒه،ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد،ﻋﻠﻢ اوﻓﺎق،ﺟﻔﺮ،(ﺟﻔﺮ ﺻﻐﯿﺮ و ﺟﻔﺮ ﮐﺒﯿﺮ)ﺧﺎﻓﯿه،ﮐﯿﻤﯿﺎ،ﻟﯿﻤﯿﺎ،ھﯿﻤﯿﺎ،ﺳﯿﻤﯿﺎ،رﯾﻤﯿﺎ و ﻋﻠﻮم
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ که ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را در ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ:

از ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺎﻟﻊ روزاﻧﻪ: ﮐﻮﮐﺐ و اﻋﻤﺎﻟﯽ که در اون ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ که اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻋﺪد ﺷﺎﻧﺲ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ
وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ
ﺷﺎﻧﺲ ﻋﺸﻘﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی روزانه ﺷﻤﺎ و… را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎل و ﻃﺎﻟﻊ ﮐﻠﯽ: ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻧﺎم ﻣﺎدر ھﺮﺷﺨﺺ،ﻣﺸﺨﺼﺎت طﺎﻟﻊ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺘﺎره ﺑﺨﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ،ﺳﻤﺒﻞ ﺷﺨﺺ،ﺳﺘﺎره،ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ،ﺳﯿﺎره،ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ،روز ﺷﺎﻧﺲ،ﻋﺪد ﺷﺎﻧﺲ،ﺳﻨﮓ
ﺧﻮش ﯾﻤﻦ،رﻧﮓ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺷﺨﺺ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

دﻋﺎھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ:
دﻓﻊ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و ﻧﻈﺮ ﺗﻨﮕﯽ و ﺣﺴﻮد،دﻓﻊ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻗﻮی و ﮐﺎرﮔﺸﺎ،دﻓﻊ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن،دﻋﺎی ﺣﺼﺎر و…
دﻋﺎھﺎی دﻓﻊ ﺳﺤﺮ،ﺣﺼﺎر ﺷﺨﺺ و ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﺎﻧﮫ،دﻓﻊ طﻠﺴﻢ،ﺑﺎطﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﻗﻮی،دﻓﻊ ﺟﻦ و ﮔﺸﺎﯾﺶ،دﻓﻊ ﻧﺤﺴﯽ،ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه و…
دﻋﺎھﺎی دﻓﻊ دﺷﻤﻦ و آزاررﺳﺎن،ﺑﯽ ﺧﻮاب ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ،آواره ﮐﺮدن،ﺗﺨﺮﯾﺐ،ﺑﯿﭽﺎره ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ و ﺑﺪﺧﻮاه وﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ و…
دﻋﺎھﺎی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺨﺖ و ازدواج،ﺑﺨﺖ ﮔﺸﺎﯾﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻣﺮدان،دﻓﻊ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه،ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺨﺖ و ﭘﻮﻟﺪاری و…
دﻋﺎھﺎی ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﯽ ﻗﺮاری و رﺿﺎﯾﺖ،ﻣﺤﺒﻮب اﻟﻘﻠﻮب ﺷﺪن،اﺣﻀﺎر ﺳﺮﯾﻊ از راه دور،آﺷﺘﯽ ﻗﮭﺮ ﮐﺮده و طﻠﺴﻢ ﺑﯿﻘﺮاری،دوﺳﺖ
داﺷﺘﻦ، آﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ،رﺿﺎﯾﺖ ﺑﮫ ازدواج و اﺣﻀﺎر ﺳﺮﯾﻊ و…
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ھﻤﺴﺮ و…

دانلود برنامه


     

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای “برنامه اندرویدی سرکتاب”